ทีมงาน

ฝ่ายบริหาร
1. นายพันเลิศ ถาวรกิจ    กรรมการผู้จัดการใหญ่
    การศึกษา: ปริญญาตรี วทบ. เกษตรศาสตร์ ( พืชสวน ) เอกด้านภูมิทัศน์

2. นางสาวนันทิรา เมฆอรุณกมล    กรรมการบริหาร/ จัดการพรรณไม้
    การศึกษา: ปริญญาโท วทม. เกษตรศาสตร์ ( พืชสวน ) เอกด้านพรรณไม้

3. นางสาวดารา บรรจงดวง        ผู้จัดการดำเนินงาน /จัดการการเงินทั่ว
    การศึกษา: ปริญญาตรี  มนุษย์ศาสตร์  ม.รามคำแหง

ฝ่ายปฏิบัติการประกอบด้วย
1. นายกำพล นามไว        หัวหน้าฝ่ายบริหารก่อสร้างและงานระบบ
    การศึกษา: ปริญญาตรี วทบ. เกษตรศาสตร์

2. นางสาวสุธารัตน์ เทพณรงค์    หัวหน้าฝ่ายบริหารพืชพรรณ
    การศึกษา: ปริญญาตรี วทบ. เกษตรศาสตร์

3. นายประสิทธิ์  ยุทชัยมงคล    หัวหน้ช่างระบบ
    การศึกษา: ปริญญาตรี

4. นางสาววิลาวัณย์ เกิดภักดี    วิศวกรชลประทาน   ฝ่ายงานระบบ
    การศึกษา: ปริญญาตรี วิศวกรรม ชลประทาน

5. นายณัฐพล สกุลรักษ์    หัวหน้างานภูมิทัศน์
    การศึกษา: ปริญญาตรี วทบ. เกษตรศาสตร์

Visitors: 15,151