ศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ ชั้น 9 และ 11 โรงพยาบาลรามาธิบดี

Visitors: 15,150